Flobberdewotsky levert kwaliteit. Al ons werk kenmerkt zich door zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Flobberdewotsky is een ontwerp- en stylingsbureau voor interieurs, meubels, kunst, schilderijen, decoratie, creatief & decoratief schilderwerk, schrijfwerk, teksten, gedichten, vertalingen, transcripties, webdesign, it toepassingen, grafische toepassingen, lifestyle, kleding, (haak) patronen & (recycle) design.

Naam: Flobberdewotsky
Adres: Pieter de Hooghstraat 16, 5212 BS Den Bosch
KvK: 65981715
BTW-nr: NL856342907B.01
Email: info@flobberdewotsky.nl
Tel: 06-12614313 en 06-14116075

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze Flobberdewotsky, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten en producten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Flobberdewotsky. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Flobberdewotsky over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Flobberdewotsky zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Flobberdewotsky heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Flobberdewotsky voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Flobberdewotsky worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Flobberdewotsky zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door Flobberdewotsky gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Flobberdewotsky beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Flobberdewotsky is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van het overeengekomen bedrag naar Flobberdewotsky te Den Bosch, rekeningnummer NL30INGB0001658762 t.n.v. D.J.H. Visser en/of J.H.M. Schilder.
De betalingstermijn die gehanteerd wordt, is 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Flobberdewotsky zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Flobberdewotsky de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Flobberdewotsky.

Artikel 7 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Flobberdewotsky kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Flobberdewotsky. Bij annulering van door opdrachtgever treden opdrachtgever en Flobberdewotsky eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Flobberdewotsky en opdrachtgever, zullen reeds door Flobberdewotsky gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Opdrachtgever kan gebruik maken van het Herroepingsformulier om de overeenkomst te annuleren.
Artikel 8.2 | Annulering door Flobberdewotsky
Flobberdewotsky behoudt zich het recht om geleverde diensten en/of producten te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Flobberdewotsky verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies, trainingen of adviesopdrachten.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Flobberdewotsky zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Flobberdewotsky gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Flobberdewotsky zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Flobberdewotsky niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
1. Flobberdewotsky aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van Flobberdewotsky is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Flobberdewotsky is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens werkzaamheden. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van Flobberdewotsky voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Auteursrecht en gebruiksrecht
Artikel 12.1 | Gebruiksrecht
Van alle door Flobberdewotsky ontworpen, geschreven en/of vervaardigde (web)design, teksten, foto’s, producten berust het auteursrecht bij Flobberdewotsky. Opdrachtgever heeft alleen het gebruiksrecht/de licentie om het design te mogen gebruiken tenzij uitdrukkelijk contractueel is vastgelegd dat Flobberdewotsky het gebruiksrecht overdraagt aan opdrachtgever.
Artikel 12.2 | Licentie gebruik webdesign website
Opdrachtgever ontvangt een licentie voor het gebruik van de door Flobberdewotsky ontworpen website zolang deze website wordt gehost door Flobberdewotsky. Indien opdrachtgever besluit de hosting bij een andere partij onder te brengen, vervalt de licentie voor het gebruik van het ontwerp van de website tenzij uitdrukkelijk contractueel is vastgelegd dat Flobberdewotsky het gebruiksrecht overdraagt aan opdrachtgever.

Artikel 12.3 | Overdracht auteursrecht
Overdracht van het auteursrecht van Flobberdewotsky is eventueel mogelijk na :
1. Betaling van de verschuldigde overeengekomen kosten hiervan door opdrachtgever.
2. Ondertekening door beide partijen van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 13 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Flobberdewotsky.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Flobberdewotsky zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.