Dit is een privacyverklaring van Flobberdewotsky​, gevestigd te Den Bosch. Flobberdewotsky is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, evenals over de wijze van bescherming en de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om contact met je te leggen over en diensten te verlenen in relatie tot zaken die verband houden met de diensten en producten van Flobberdewotsky. Verder kan de informatie gebruikt worden om onze website te beheren en te verbeteren (inclusief het analyseren van data gerelateerd aan het gebruik van onze website), evenals voor andere doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1   Flobberdewotsky verwerkt (mogelijk) je persoonsgegevens indien je:
onze website bezoekt;
een verzoek doet voor nadere informatie over de diensten die Flobberdewotsky levert;
via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt;
een aanbeveling schrijft op onze website;
op een foto of video voorkomt en wij deze beelden plaatsen op onze website.
1.2   Flobberdewotsky verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
naam, adres, email-adres, telefoonnummer;
jouw bankrekeningnummer;
jouw IP-adres, het type browser en de bezochte pagina’s (via cookies)
de door jou aan ons verzonden berichten;
andere gegevens van belang voor onze diensten of producten
1.3    We gebruiken de persoonsgegevens op de volgende wijze:
(a)      om contact met je op te nemen met voor jou relevante informatie;
(b)      om een aanbod op maat voor je samen te stellen;
(c)      om verzoeken tot betaling uit te voeren;
(d)      om de financiële administratie te verzorgen.
1.4 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
1.5    Alle door jou verstrekte informatie, zowel elektronisch, mondeling of schriftelijk, wordt vertrouwelijk door Flobberdewotsky behandeld.
1.6    Je kunt de persoonlijke informatie die wij van je bewaren, via email laten wijzigen of laten verwijderen.
1.7    We hanteren de volgende regels voor commerciële e-mails en berichten:
(a)      We gebruiken geen valse of misleidende aanduidingen of e-mailadressen;
(b)      We monitoren derde-partijen op de naleving van de regels rond het gebruik van marketing instrumenten;
(c)      We honoreren op de kortst mogelijke termijn verzoeken om uitschrijving (bijvoorbeeld voor wat betreft eventuele nieuwsbrieven) en hebben hiertoe een link op de betreffende e-mails staan.
1.8    Als je je op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kun je ons mailen via ons contactformulier en dan zullen we je onmiddellijk verwijderen uit ALLE correspondentie.
1.9    Indien je gegevens van andere personen aan ons verstrekt, dan word je geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.

2. INFORMATIE EN BEZWAAR  MAKEN

2.1 Je kunt contact opnemen met Dirk Visser en Jacqueline Schilder, eigenaren van Flobberdewotsky, via het contactformulier op onze website voor:
meer informatie over de wijze waarop Flobberdewotsky persoonsgegevens verwerkt;
vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
inzage in de persoonsgegevens die Flobberdewotsky met betrekking tot jou verwerkt;
het maken van bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door Flobberdewotsky

3. BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS EN GEBRUIK VAN COOKIES

3.1 Flobberdewotsky zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 Flobberdewotsky zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. De data zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die specifiek rechten hebben gekregen om de systemen te raadplegen en de persoonsgegevens te gebruiken. Ze zijn verplicht om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
3.3 Flobberdewotsky maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Je kunt in je browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.
3.4 Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Op de website van je browser lees je hoe je je instellingen aanpast.
3.5 Bezoekers hebben vanaf onze website de mogelijkheid om naar externe websites te navigeren. Wanneer de bezoeker de optie selecteert om de inhoud van deze websites te bekijken, navigeren ze weg van de website van Flobberdewotsky naar die andere website. Bij jouw bezoek aan die andere websites kunnen diverse cookies gebruikt worden. Flobberdewotsky is niet verantwoordelijk voor cookies die worden gebruikt op die andere websites.

4. DATA-LEK

4.1 Als er sprake is van een data-lek met kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je wordt binnen 7 werkdagen van een vermoeden van een data-lek op de hoogte gesteld via email.
4.2 Een data-lek is het onrechtmatig (dus zonder toestemming van de desbetreffende bedrijven of overheidsinstanties) toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of op enige wijze openbaar maken van persoonsgegevens.

5. DERDEN

5.1 Met uitzondering van het gestelde in deze privacyverklaring en de overige leden van dit artikel zal Flobberdewotsky de persoonsgegevens die we van je verzamelen niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of Flobberdewotsky daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
5.2 De in dit artikel bedoelde derden gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
5.3 Wij bieden geen producten of diensten van derden aan op onze website.

6. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN VERSIEBEHEER

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.
6.2 Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.